URUCHOMIENIE

Pomp ciepła

Pom­py cie­pła wy­ko­rzy­stu­ją ener­gię na­tu­ral­ną, zgro­ma­dzo­ną w po­wie­trzu, wo­dzie lub zie­mi. Dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu pro­ce­sów ter­mo­dy­na­micz­nych prze­twa­rza ją, a na­stęp­nie do­star­cza do na­szej sie­ci.

URUCHOMIENIE

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła, to szereg czynności wykonywanych przez fachowy personel mających na celu weryfikację instalacji pod kątem poprawności wykonania i montażu jednostki centralnej jak i dolnego i górnego źródła ciepła.
Pierwsze uruchomienie może być wykonane tylko przez:
– serwis fabryczny producenta pompy ciepła
– specjalistyczną firmę (umowa zlecenie)
– instalatora z certyfikatem producenta danej pompy ciepła 

URUCHOMIENIE

Jesteśmy autoryzowanym instalatorem

Co sprawdzamy?

Parametry pompy sprawdzane przy pierwszym uruchomieniu

Pierwszym etapem są zawsze oględziny całej instalacji, sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, kompletności zamocowania armatury odcinającej i regulacyjnej, jak też ocena firmy instalacyjnej wykonującej instalację dolnego i górnego źródła ciepła. Sprawdza się w tym przypadku protokoły odbiorów częściowych np. z wierceń, wykonanych prób szczelności, odpowietrzenia i napełniania instalacji.

Ryszard Pryszcz

Masz pytania?

Prześlij swój numer telefonu oraz adres e-mail. Skontaktujemy się z Toba i udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania